دوره 24 (1403)
دوره 23 (1402)
دوره 22 (1401)
دوره 21 (1400)
دوره 20 (1399)
دوره 19 (1398)
دوره 18 (1397)
دوره 17 (1396)
دوره 16 (1395)
دوره 15 (1394)
دوره 14 (1393)
دوره 13 (1392)
دوره 12 (1391)
دوره 11 (1390)
دوره 10 (1389)
دوره 9 (1388)
دوره 8 (1387)
دوره 7 (1386)
دوره 6 (1385)
دوره 5 (1384)
دوره 4 (1383)
دوره 3 (1381)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)

طراحی شتاب‌دهنده سیکلوترون 10 مگا الکترون‌ ولت

راحله صلح‌جو؛ محمدرضا اسدی؛ سعید صابونچی؛ فرزاد ذاکر حسینی؛ ماندانا صالحی؛ علی عبدالرحمن؛ محسن نیکبخت؛ سیده زهرا کراری؛ حسین آفریده؛ میترا قرقره‌چی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 225-234

https://doi.org/10.18869/acadpub.ijpr.15.2.225

تحت نظارت وف ایرانی