طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

شاهین صنایع حجری؛ مهیار شیرشکن؛ حامد شاکر؛ فرشاد قاسمی؛ ساسان احمدیان نمین؛ میترا انصاری؛ مهدی بهرامی؛ هادی بهنامیان؛ سعید حقطلب؛ محمد رضا خلوتی؛ عصمت درویش رکن آبادی؛ حسین دلسیم هاشمی؛ هادی سلامتی؛ محمد صالحی؛ فریدون عباسی‌دوانی؛ سمیرا کسائی؛ سیامک ناظمی؛ سعادت ورناصری؛ معصومه یارمحمدی سطری؛ محمد لامعی رشتی

دوره 21، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 549-587

https://doi.org/10.47176/ijpr.21.4.51253

بررسی روش‌های ساخت کاواک‌های شتاب‌دهنده خطی الکترون و پیاده‌سازی روش مناسب برای پروژه شتاب‌دهنده خطی پژوهشگاه‌ دانش‌های بنیادی

فرشاد قاسمی؛ فریدون عباسی دوانی؛ محمد لامعی رشتی؛ ساسان احمدیان نمینی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 215-223

https://doi.org/10.18869/acadpub.ijpr.15.2.215

تحت نظارت وف ایرانی