طراحی و ساخت جت پلاسمای سه‌گانه سرد فشار اتمسفری و بکارگیری آن در استریلیزاسیون

فرشاد صحبت زاده؛ اباصلت حسین زاده کلاگر؛ سعید میرزانژاد؛ سمانه مطلبی؛ معصومه فرهادی؛ مولود باقری؛ حامد معماریانی؛ آزاده ولی نتاج عمران؛ محسن مرتضوی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 363-374

تحت نظارت وف ایرانی