ثابت‌های کشسانی و تغییرات آنها با فشار در ترکیب مکعبی 3PbTiO با استفاده از بسته محاسباتی IRelast در چارچوب نظریه تابعی چگالی

ریحانه ابراهیمی جابری؛ جواد نعمت اللهی؛ هادی قراگوزلو؛ سعید جلالی اسدآبادی؛ مرتضی جمال

دوره 19، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 37-48

https://doi.org/10.29252/ijpr.19.1.5

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی