طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

شاهین صنایع حجری؛ مهیار شیرشکن؛ حامد شاکر؛ فرشاد قاسمی؛ ساسان احمدیان نمین؛ میترا انصاری؛ مهدی بهرامی؛ هادی بهنامیان؛ سعید حقطلب؛ محمد رضا خلوتی؛ عصمت درویش رکن آبادی؛ حسین دلسیم هاشمی؛ هادی سلامتی؛ محمد صالحی؛ فریدون عباسی‌دوانی؛ سمیرا کسائی؛ سیامک ناظمی؛ سعادت ورناصری؛ معصومه یارمحمدی سطری؛ محمد لامعی رشتی

تحت نظارت وف ایرانی