طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

محمد لامعی رشتی؛ شاهین صنایع حجری؛ مهیار شیرشکن؛ حامد شاکر؛ فرشاد قاسمی؛ ساسان احمدیان نمین؛ میترا انصاری؛ مهدی بهرامی؛ هادی بهنامیان؛ سعید حقطلب؛ محمد رضا خلوتی؛ عصمت درویش رکن آبادی؛ حسین دلسیم هاشمی؛ هادی سلامتی؛ فریدون عباسی‌دوانی؛ سمیرا کسائی؛ سیامک ناظمی؛ سعادت ورناصری؛ محمد صالحی

تحت نظارت وف ایرانی