پیش‌بینی غلظت عناصر با استفاده از تکنیک طیف‌نمایی القائیدۀ لیزری با بهره‌گیری از روش‌های آماری شبکۀ عصبی مصنوعی، میانگین متحرک خودبرگشت تجمعی و رگرسیون بردار پشتیبان و ترکیب آنها

محسن رضائی؛ پروین کریمی؛ فاطمه رضائی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی